ბიზნესისთვის, ისევე, როგორც ადამიანისთვის, ფიზიკური გაზრდა საკმარისი არ არის. ბიზნესს სჭირდება აღზრდა: ღირებულებების ფორმირება, ხედვის, სწრაფვისა და გატაცების მინიჭება. — ეს არის ბრენდინგი.

პროცესი რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს.

იმ შემთხვევაში, თუ გარკვეული ეტაპები ბიზნესს უკვე გავლილი აქვს, პროცესი მისი მომდევნო საფეხურიდან იწყება.

1. კვლევა

ფულის მიღმა ბიზნესის ის ღირებულებები დგანან, რისთვისაც სინამდვილეში არსებობს ის. პროცესი იწყება იმის გამოკვლევით, თუ რისთვის არსებობს ბიზნესი, როგორია მისი ხედვა, მიზანი, რწმენა, ხმა, კულტურა, პოზიცია, განწყობა და სხვა...

2. სტრატეგია

ინფორმაცია, რომელიც წინა საფეხურზე იქნა მოპოვებული, გადადის სტრატეგიის ეტაპზე, რომელშიც ხდება სამოქმედო გეგმის შედგენა, ღირებულებების, სამომხმარებლო კულტურის, დამაკავშირებელი გზების ჩამოყალიბება, მიზნის დაზუსტება და შედეგების პროგნოზირება.

3. დიზაინი

ამ საფეხურზე თქვენ ხედავთ, თუ როგორ ცოცხლდება ის ვერბალური ინფორმაცია, რაც წინა ეტაპებზე შემუშავდა. ეს არ არის მხოლოდ ერთი ილუსტრაცია, ეს არის მთლიანი სისტემა, რაც ბრენდს ანიჭებს ვიზუალურ იდენტობას. თითოეული ფორმა, ფერი თუ ასო, რომელიც მეტყველებს ბრენდის სახეზე.